Ngành Đông phương học

Ngày đăng: 22/09/2017

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ đại học chuyên ngành Đông Phương học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học,...; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...


Tên chương trình                                         : Đông phương học

Trình độ đào tạo                                           : Đại học

Mã số                                                            : 52220213

Loại hình đào tạo                                          : Chính quy – Hệ tín chỉ

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ đại học chuyên ngành Đông Phương học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng,  có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khỏe, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học,...; có kĩ năng thực hành về quan hệ  quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở  Việt Nam và   khu vực, các tổ chức quốc tế ...

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

1.1.2.1. Kiến thức:

Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức toàn diện, chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, quan hệ quốc tế của các quốc gia phương Đông.

1.1.2.2. Kỹ năng

Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một ngoại ngữ chuyên ngành (Hàn, Nhật, Trung) trong quan hệ quốc tế, giao tiếp xã hội và công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường làm việc đa dạng.

1.1.2.3. Thái độ:

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và có ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời, sinh viên có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn

Ý thức cộng đồng và tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm nhân viên và trách nhiệm xã hội.

Nhận thức được nhu cầu liên tục tự học và nâng cao trình độ, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.1.2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên trách tại các cơ quan liên quan đến khu vực học và các nước châu Á như các bộ ngành ( Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ...), địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), các đài phát thanh, đài truyền hình trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí, thông tấn…;

Công tác tại các đại sứ quán của nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức Quốc tế (như UN P, UNESCO…), các công ty du lịch, các doanh nghiệp tư nhân  và nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức quỹ quốc tế tại Việt Nam như Japan Foundation; Korea Foundation, Toshiba Foundation…

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên trách tại các cơ quan liên quan đến khu vực học và các nước châu Á như các bộ ngành ( Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ...), địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), các đài phát thanh, đài truyền hình trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí, thông tấn…;

Công tác tại các đại sứ quán của nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức Quốc tế (như UNDP, UNESCO…), các công ty du lịch, các doanh nghiệp tư nhân  và nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức quỹ quốc tế tại Việt Nam như Japan Foundation; Korea Foundation, Toshiba Foundation…

1.2. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Trong đó bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương 31 tín chỉ, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 81 tín chỉ, Thực tập và Đồ án tốt nghiệp: 13 Tín chỉ.

1.4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Quá trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.6. Thang điểm

Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

(được tích lũy)

Giỏi

8,5 à 10

A

4,0

Khá

7,8 à 8,4

B+

3,5

7,0 à 7,7

B

3,0

Trung bình

6,3 à 6,9

C+

2,5

5,5 à 6,2

C

2,0

Trung bình yếu

4,8 à 5,4

D+

1,5

4,0 à 4,7

D

1,0

Không đạt

Kém

3,0 à 3,9

F+

0,5

0,0 à 2,9

F

0,0