Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngày đăng: 22/09/2017

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Đại học ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh, có đạo đức nghề nghiệp tốt, sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập toàn cầu.


Tên chương trình                                         : Ngôn ngữ Anh

                       Trình độ đào tạo                    : Đại học

                       Mã số                                     : 52220201

                       Loại hình đào tạo                   : Chính quy – Hệ tín chỉ

 

I.   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1.    Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Đại học ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh, có đạo đức nghề nghiệp tốt, sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập toàn cầu.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

1.1.2.1. Kiến thức

- Có kiến thức đại cương bao gồm kiến thức chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,...;

- Có kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;

- Nắm vững hệ thống lý luận về ngôn ngữ Anh

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong học thuật và công việc

- Hiểu biết về văn hóa, văn học Anh, Mỹ

- Có kiến thức về lĩnh vực dịch thuật, thương mại, kinh tế.

- Đạt trình độ về Tiếng Anh TOEIC 600 chuẩn đầu ra.

1.1.2.2. Kỹ năng

- Trang bị cho người học khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 của Hội đồng Châu Âu để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

- Trang bị cho người học năng lực tư duy, phát hiện và xử lý vấn đề; kĩ năng mềm trong giao tiếp hàng ngày và tại nơi làm việc; kĩ năng thuyết trình, chia sẻ, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Trang bị cho người học kĩ năng vi tính văn phòng;

1.1.2.3. Thái độ

- Nắm vững chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cùng các quy định liên quan đến lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giải trí và giáo dục.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ; tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1.1.2.4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh có khả năng làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, làm việc trong các tổ chức, cơ quan tư nhân hoặc nhà nước, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài ngước sử dụng tiếng Anh.

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh có kiến thức và kĩ năng nghiên cứu cơ bản để tiếp tục học lên cao học cùng ngành.

1.2. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Khối lượng kiến thức toàn khóa 131 Tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), Trong đó bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương 33 tín chỉ, Kiền thức giáo dục chuyên nghiệp 88 tín chỉ, Thực tập và Đồ án tốt nghiệp: 10 Tín chỉ.

1.4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Quá trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.6. Thang điểm

Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

(được tích lũy)

Giỏi

8,5 à 10

A

4,0

Khá

7,8 à 8,4

B+

3,5

7,0 à 7,7

B

3,0

Trung bình

6,3 à 6,9

C+

2,5

5,5 à 6,2

C

2,0

Trung bình yếu

4,8 à 5,4

D+

1,5

4,0 à 4,7

D

1,0

Không đạt

Kém

3,0 à 3,9

F+

0,5

0,0 à 2,9

F

0,0