Đại học

Ngành Đông phương học

22/09/2017

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ đại học chuyên ngành Đông Phương học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học,...; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...

Ngành Ngôn ngữ Anh

22/09/2017

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Đại học ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh, có đạo đức nghề nghiệp tốt, sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập toàn cầu.