Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

14/09/2017

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy khoa Ngoại ngữ

Tổng quan sứ mệnh và tầm nhìn

14/09/2017

Khoa Ngoại Ngữ – BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn là tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn được thành lập cùng với sự thành lập của trường 17 tháng 10 năm 2006. Từ đó đến nay, Khoa đã đào tạo hàng ngàn sinh viên ra trường, đã góp phần tạo nguồn nhân lực giỏi về Ngoại Ngữ cho Khu vực Miền Nam.

Ban chủ nhiệm

21/08/2017

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ

Cơ cấu tổ chức

21/08/2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mục Tiêu

21/08/2017

Đào tạo Cử nhân tiếng Anh và Đông Phương học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.